Skip links

PREGĂTEȘTE-TE PENTRU LUMEA REALĂ

De la teorie la practică, transformăm cunoștințele în abilități.

Persaoana de contact: liliana.popescu@utcb.ro

Listă provizorie candidaților românii de pretutindeni admiși la studii universitare de master

Locul se confirmă prin completarea și depunerea în platformă a Anexei 4. I Pentru a verifica dacă sunteți eligibil, trebuie să accesați platforma de admitere online unde v-ați creat contul și ați încărcat documentele. După ce vă logați, veți putea vedea statusul/id dosarului dumneavoastră.

Află ce facultate ți se potrivește

Studii universitare de licență

An pregătitor de limba română

50
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă
30
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă

Studii universitare de master

10
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă
8
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă

Studii universitare de doctorat

1
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă
2
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă

Sunt eligibili pentru obținerea burselor alocate românilor de pretutindeni, candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) prezintă declarația pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, că își asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetățenie sau reședință pentru desemnarea minorității sau comunității respective, declarație dată la sediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) sau la misiunea diplomatică/oficiul consular al României din țara de cetățenie sau reședință sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Excepție fac candidații care dețin cetățenia română sau cetățenia Republicii Moldova.

b) prezintă diploma de bacalaureat sau echivalentă - pentru înscrierea la studii de licență; prezintă diploma de licență sau echivalentă - pentru înscrierea la studii de masterat; prezintă diploma de masterat sau echivalentă, ori diploma de absolvire a studiilor de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna) - pentru înscrierea la studii de doctorat.

c) prezintă un certificat de competență lingvistică în limba română nivel minim B1, eliberat de o instituție de învățământ superior din România care are acreditat programul de studii An pregătitor de limba română, indiferent de domeniul studiat, sau de Institutul Limbii Române ori prezintă acte de studii românești emise în urma absolvirii unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii/situații școlare atestând cel puțin trei ani de studii consecutivi urmați în limba română într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate.

d) îndeplinesc condițiile stabilite de instituția de învățământ superior de stat, conform metodologiei proprii.

e) prezintă declarație pe proprie răspundere că nu au mai beneficiat de burse din partea statului român.

Locurile se repartizează cu precădere la programele de studii cu predare în limba română. În cazuri temeinic justificate și exclusiv pentru candidații care nu au beneficiat de bursă pentru anul pregătitor de limba română prevăzută la art. 2 alin. (1) și la art. 6, Ministerul Educației poate aproba, la solicitarea instituțiilor de învățământ superior, acordarea burselor pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină.

Calendar de admitere

Vă informăm că pentru studenții înscriși pe fluxul “Români de Pretutindeni” nu este necesară aducerea actelor în original. În loc de aceasta, veți trebui să completați o anexă specifică, pe care o veți regăsi în platforma de admitere după ce statusul dosarului dumneavoastră va fi modificat în “eligibil”.

Deși în calendarul de admitere este menționat faptul că actele trebuie aduse în original, această cerință nu se aplică pentru voi. În perioada specificată pentru aducerea actelor, trebuie doar să trimiteți anexa menționată.

Înscrieri

01 iulie ora 09.00 - 19 Iulie ora 13.00

Examen competențe lingvistice

Doar de către cei care se înscriu la specializările: Inginerie civilă (Engleză, Franceză)

19 iulie ora 14.00

Afișare liste provizorii de candidați eligibili

19 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

19 iulie ora 19.00 – 22 iulie ora 10.00 

Rezolvare contestații:

22 iulie ora 10.00 – 22 iulie ora 14.00 

Afișare liste de candidați eligibili:

22 iulie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă bacalaureat în original:

20 – 25 iulie între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste provizorii candidații admiși:

25 iulie ora 20.00

Depunere contestații:

25 iulie ora 20.00 – 26 iulie ora 12.00

Rezolvare contestații:

26 iulie ora 12.00 – 26 iulie ora 15.00 

Afișare liste candidați admiși:

26 iulie ora 20.00

Înscrieri:

1 iulie, ora 09.00 - 15 Iulie, ora 12.00

Examen competențe lingvistice:

16 iulie 12.00

Concurs de admitere:

16 iulie 14.00 – 17 iulie 15.00

Afișare liste provizorii de candidați admiși

17 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

17 iulie ora 18.00 – 18 iulie ora 12.00

Rezolvare contestații:

18 iulie ora 12.00 – 18 iulie ora 18.00

Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

19 iulie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă licență în original:

20 – 24 între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

24 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

24 iulie ora 18.00 – 25 iulie ora 12.00

Rezolvare contestații:

25 iulie ora 12.00 – 25 iulie ora 18.00

Afișare liste candidați admiși:

26 iulie ora 16.00

Criterii de admitere

Alege media care știi că te avantajează în fața altor candidați!

50%

Media generală la
Bacalaureat

+
+
50%

Nota la una dintre materiile:
Matematică / Fizică /
Informatică / Economie / Chimie

100%

Media generală la Bacalaureat

50%

Media generală la
Bacalaureat

+

50%

Nota la una dintre materiile:
Matematică / Fizică /
Informatică / Economie / Chimie

100%

Media generală la Bacalaureat

* La specializarea Traducere și interpretare, media de admitere este compusă din: 50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% nota de la proba de limba română a examenului de bacalaureat.

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Pentru domeniul Științele educației media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,4), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,2)

Interviul vocațional se va referi la:

  • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
  • Argumentarea alegerii programului de studiu
  • Planul personal de educație și pregătire profesională
  • Planul de dezvoltare a carierei

În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare Specializată, din domeniul filologie vor fi susținute o probă orală și un interviu în fața comisiei de concurs compusă din minim doi membri. Proba orală constă din două părți:

  • proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
  • proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu caracter general (neliterar) și interviu.

Pentru domeniul Științele educației - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Eseul motivațional se va referi la:

  • o scurtă prezentare profesională a candidatului;
  • argumentarea alegerii programului de studiu;
  • așteptările pe care le are candidatul la finalizarea programului de studiu;
  • planul de dezvoltare a carierei in viitor.

Notarea probei orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare probă se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

* Probele se susțin online, link-urile de acces se găsesc pe acest site, site-ul facultăților și candidații vor primit și un email cu acestea.
Detalii despre metodologia de admitere găsiți aici.

This website uses cookies to improve your web experience.
Licență
Master
Doctorat
Colegiu Tehnic